dyskusja na temat danychKsięgi handlowe

Księgi handlowe są bardzo precyzyjnym zestawieniem wszelkich zdarzeń gospodarczych, które wydarzyły się w firmie. Dzięki temu możliwe jest rejestrowanie przychodów i rozchodów oraz wyliczanie wysokości zobowiązań podatkowych, a także uzyskać wiedzę na temat sytuacji finansowej firmy.

Księgi handlowe składają się z:

  • dziennika – zapisywane są w nim, w sposób chronologiczny, wszelkie operacje gospodarcze. Muszą być one kolejno numerowane, a obroty liczone w sposób ciągły;
  • księgi głównej – zawiera zapis wszelkich operacji gospodarczych, które księguje się na dwóch kontach równocześnie – po stronie ,,winny” i ,,ma”;
  • ksiąg pomocniczych – czyli tak zwanych kont analitycznych. Uzupełniają one informacje zawarte w księdze głównej;
  • zestawienia obrotów i sald – czyli bilansu próbnego. Sporządza się je dla sprawdzenia zgodności sumy obrotów;
  • inwentarza – jego prowadzenie jest obowiązkowe dla firm, które wcześniej nie prowadziły ksiąg handlowych w sposób opisany w ustawie.

Kto jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg handlowych?

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, która polega na ewidencjonowaniu zdarzeń gospodarczych w księgach handlowych, ciąży przede wszystkim na spółkach handlowych, jednostkach organizacyjnych działających na podstawie Prawa Bankowego, gminach, powiatach, województwach oraz spółkach partnerskich, spółkach jawnych osób fizycznych, spółkach cywilnych osób fizycznych i osobach fizycznych, w przypadku których przychody za poprzedni rok obrotowy przekroczyły równowartość 2 000 000 euro.

Prowadząc księgi handlowe, zyskujemy możliwość sporządzenia sprawozdania finansowego – przedstawiającego sytuację majątkową i wynik finansowy podmiotu gospodarczego.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących prowadzenia ksiąg handlowych zapraszamy do kontaktu.