tworzenie sprawozdania finansowegoSporządzanie sprawozdań finansowych Poznań

Sporządzanie sprawozdań finansowych to bardzo ważny element prowadzenia działalności gospodarczej, w którym mogą wyręczyć Cię nasi specjaliści z biura rachunkowego zlokalizowanego nieopodal Poznania. Raport ten opracowywany jest pod koniec każdego roku obrotowego firmy lub w celu zamknięcia ksiąg rachunkowych. Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych regulowany jest Ustawą o Rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe musi być wykonane rzetelnie i mieć ściśle określoną formę. Zawiera między innymi:

  • nazwę i siedzibę firmy;
  • czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony;
  • okres objęty sprawozdaniem finansowym;
  • jeśli w skład firmy wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, wskazanie, iż sprawozdanie finansowe obejmuje dane łączne;
  • przyjęte zasady rachunkowości, a także metod wyceny aktywów i pasywów.

Jak sporządzić sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe składa się z:

  • bilansu;
  • rachunku zysków i strat;
  • wprowadzenia do sprawozdania finansowego, dodatkowych informacji i objaśnień.

Sporządzenie sprawozdania finansowego powinno zostać wykonane w okresie 3 miesięcy od zamknięcia roku obrotowego przedsiębiorstwa, zostać zatwierdzone przez upoważnione do tego organy, a następnie złożone do 30 czerwca włącznie. Należy je przesłać do Krajowego Rejestru Sądowego oraz Krajowej Administracji Skarbowej w formie elektronicznej. Co ważne, sprawozdanie finansowe musi być przygotowane zgodnie ze standardami określonymi przez Ministerstwo Finansów.

Kto jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania finansowego?

Jak już wspomnieliśmy, sprawozdanie finansowe to dokument, w którym zawarte są podstawowe, a zarazem najważniejsze informacje dotyczące działalności przedsiębiorstwa w ujęciu rocznym. Wśród podmiotów zobligowanych do sporządzenia sprawozdania finansowego znajdziemy:

  • firmy, które ze względu na status prawny lub wysokość osiąganych przychodów netto ze sprzedaży (przekraczających równowartość 2 mln euro) zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych;
  • firmy, które podjęły decyzję o dobrowolnym prowadzeniu pełnej księgowości.

Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości spółki jawne oraz partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły kwoty 2 mln euro, mogą złożyć oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego. Takie oświadczenie należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy.

Dlaczego warto powierzyć sporządzenie sprawozdania finansowego specjalistom?

Współpraca ze specjalistami w dziedzinie księgowości, np. z biurem rachunkowym z okolic Lubonia, zapewnia nie tylko korzyści finansowe i oszczędność czasu, ale przede wszystkim rzetelne przygotowanie ważnych wniosków i dokumentów zbiorczych – w tym wspomnianego sprawozdania finansowego. Powierzając to zadanie doświadczonym księgowym, nie musisz obawiać się o nieterminowe złożenie sprawozdania bądź też konsekwencje związane z ewentualnymi nieprawidłowościami.